Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Průvodce obcí > Dějiny obce

Dějiny obce

Dávná historie

První zmínka o obci je z roku 1355. Do 16. století byl skutečným vlastníkem český král, kterému patřil hrad Trutnov. Prvními poznatelnými držiteli  vsi Staré Buky byli vladykové Vintíř a Jindřich z Jimnice - Švábenicové.

1412 je držitelem Nipek Bonoschek. 1519 Jan z Warnsdorfu. Jeho dcera Kristýna se zasnoubila s Benediktem Stošem z Kounic. Tím na starobuckém panství nastupuje rod Kouniců. V roce 1581 propustil král statek z manství a ten se stal dědičným majetkem Stošů z Kounic.

Díky dědickému dělení majetku byly Staré Buky již od této doby vlastně třemi samostatnými vesnicemi s názvy Dolní Staré Buky, Prostřední Staré Buky a Horní Staré Buky, které se rozkládaly na obou březích Starobuckého potoka v délce okolo pěti kilometrů.

Po Bílé hoře se střídají vlastníci. Až v roce 1701 kupuje zadlužené panství královehradecký hejtman Pertolt Vilém z Valdštejna. Valdštejny pak vystřídal rod Schaffgotschů. V roce 1850 byla nahrazena  vrchnostenská správa správou státní, zřízením okresních a obecních úřadů.

Od roku 1880 byl majitelem buckého hospodářského statku trutnovský továrník Jan Faltis.
Marie Faltisová se provdala za hraběte Dominika z Hardeggu. Její dcera provdaná za hraběte de Chamaré prodává starobucké panství firmě Gläser.

Od roku 1913 vlastní panství princ Alexander Croy s chotí Mathildou, který zde zůstává i po 1. světové válce.

Obyvatelstvo bylo až do roku 1945 po několik století převážně německé národnosti. Zdrojem obživy bylo hlavně zemědělství. Velký počet obyvatel byl během léta činný v širokém okolí jako zedníci, tesaři a nádeníci.  V zimním období bylo provozováno domácí tkalcovství.

V 19. a začátkem 20. století byly obci 3 mlýny, pivovar, lihovar, pila se šindelnou, bavlnářská manufaktura, sekernický závod a pazderna. Výčepních koncesí bylo 14.

O dalším vývoji obce nejlépe vypovídá –
demografický vývoj obce v období od r. 1869 do r. 2001

R O K

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 1994 2001

Horní Staré Buky

746 584 426 217 178 137 103 104    

Prostřední Staré Buky

964 803 687 290 276 239 234 178    

Dolní Staré Buky

339 289 237 160 154 127 95 75    

C E L K E M

2049 1676 1350 667 608 503 432 357 357 393

K 1. lednu 2006 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 440 obyvatel. V roce 1994 se zastavil propad a dochází k nárůstu způsobenému zejména „útěkem“ z měst. Při současné motorizaci je to výhodné  pro mladé lidi a rodiny, vzhledem k blízkosti Trutnova (10km). Je jen škoda, že po dosídlení obce v poválečných letech došlo k demolicím a zpustnutí velké části nemovitostí.

V průběhu socializace vesnice dochází několikrát k výměně různých forem hospodaření v jednotlivých katastrech obce - od soukromého, JZD až po státní statky. V té době také odešla z obce poměrně velká část dosídlenců. Nakonec v celé obci zakotvil jeden státní statek, který  se po roce 1990 transformoval na  a.s. Výšina. Statek  v době intenzivního hospodaření zaměstnával velkou část obyvatelstva obce. Památníkem  tohoto období jsou „Starobucké Hradčany“  - farma státního statku v Horních Starých Bukách. Tato stavba z poloviny 90. let je jedním  z nejnecitelnějších a nejbezohlednějších zásahů do vzhledu a ekosystému krajiny. Po transformaci dochází ke změně hospodaření ve směru omezení rostlinné výroby a k přechodu na pastevní odchov dobytka. Tím došlo k velkému snížení počtu zaměstnanců a z toho plynoucí nutností hledat zaměstnání v okolních obcích, hlavně v Trutnově.

Kladem tohoto způsobu hospodaření je obnova vzhledu krajiny, vypásáním dříve  neobdělávaných ploch a zlepšování životního prostředí, zatravňováním dřívějších „družstevních lánů“ vzniklých rozoráním mezí. Velkým přínosem je i  omezení hnojení umělými hnojivy o čemž svědčí i změny příslušných parametrů ve vzorcích vody.

Část  obyvatel po roce 1990 začala soukromě podnikat. V obci jsou 2 truhláři, 3 hospody, 1 krámek, několik občanů podniká ve stavebnictví, ve službách pro zemědělství a v pěstební činnosti v lese.

Období 1945 - 1990

K tomuto období se teprve v posledních dnech podařilo sehnat dokumentaci a bude proto doplněno dodatečně.

Období 1990 - 2005 (krátké ohlédnutí)

24. listopadu 1990 – první svobodné volby, účast 78,55% voličů, OF – 63,08%, KSČ – 36,92% hlasů. Složení zastupitelstva:

Starostou zvolen Ladislav Marvan, místostarostou Jiří Bischof

1991

„učednické období“ demokraticky zvoleného zastupitelstva
- zastupitelstvo schvaluje první Vyhlášku o nakládání s odpady
- prodej domů č.p. 63 a 86 z vlastnictví obce

1992

- zahájena činnost zdravotního střediska 1x týdně

1993

- ukončení provozu mateřské školky pro nerentabilní provoz
- oprava místní komunikace do Horních Starých Buků
- příprava projektové dokumentace na protipovodňové úpravy Starobuckého potoka

1994

- vybudování pevných komunikací k č.p. 33 a na Červený kopec
- odhlasováno snížení počtu zastupitelů pro příští voloby
- započata oprava hřbitovní zdi
- komunální volby v listopadu: KSČM – 4 ODS – 3 mandáty.  Starostou zvolen Bischof, místostarostou Hermanová
- oprava mostku u č.p. 131

1994 – 1995

PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY HORNÍHO TOKU STAROBUCKÉHO POTOKA
Při této akci byly v celém úseku rekonstruovány mostky a lávky z prostředků obce.

1995

- schváleno vyplácení jednorázových příspěvků při narození dítěte nebo úmrtí občana ve výši 1000,-Kč
- dokončení opravy hřbitovní zdi
- oprava střechy u č.p.43
- opravy mostků u č.p. 113 a 115 a za č.p. 67
- 16. prosince – Vánoční odpoledne s dětmi a 1.posezení  s důchodci

1996

- příspěvek na opravu komunikace k č.p. 31
- zakoupen křovinořez
- zakoupen počítač pro ZŠ Pilníkov-
- TJ SOKOL – 20 000,-Kč
- Domov důchodců Pilníkov - 20 000,-
- DD Lampertice  - 6 000,-
- TJ SOKOL oprava střechy  kabin a branek
- Volby do Parlamentu ČR – účast 82,3% voličů
- Schváleno poskytování příspěvku na výstavbu individuálních ČOV (50%)
- 2.posezení s důchodci

1997

- MS Staré Buky - 50 000,- na opravu chaty
- TJ SOKOL – 100 000,- na výstavbu kiosku
- DD Pilníkov - 20 000,-
- DD Lampertice – 10 000,-
- Obci Střeň u Litovle – 100 000,-Kč na odstraňování povodňových škod
- Zahájena přestavba agitačního střediska a kina na Obecní hospodu
- schválena dotace TJ SOKOL – 50 000,- na rekonstrukci sociálního zařízení pro rok 1998

1998

- výstavba dvou malobytů v č.p. 50 (bývalá školka)
- dokončení výstavby Obecní hospody – v celkové částce cca 2.500 000,-Kč
- volby do Parlamentu ČR
- listopad komunální volby: ODS – 4 mandáty   KSČM – 3 mandáty
- v tomto roce telefonizace celé obce Telecomem
- zvýšen příspěvek při narození na 5 000,- a při úmrtí na 2 000,-Kč

1999

- zrušeno poskytování dotací na ČOV
- zhotovení mostovky u č.p. 67
- rekonstrukce mostku u č.p. 1 -  100 000,-Kč
- odprodej akcií Východočeské energetiky a Východočeské plynárenské
- kolaudace a přidělení malobytů
- rekonstrukce prostor v č.p. 50 na novou ordinaci prakt. lékaře
- dětský den – Kůň a dítě – u Ciprů

2000

- přestěhování ordinace do nových prostor
- zakoupen nový počítač na OÚ
- 1. 4. Dětský karneval
- schválena a zahájena půdní vestavba dvou bytů v č.p. 50, ve výběrovém řízení zvítězila firma Medis Holding, a.s.,  která výstavbu provedla o 600 000,- levněji, než byla nejnižší nabídka ostatních firem.
- ZAHÁJENY PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY DOLNÍHO TOKU STAROBUCKÉHO POTOKA

2001

- dostavba půdních bytů – celková částka 2.136 372,-Kč + 300 000,- ČOV. Obec na tuto akci získala státní dotaci ve výši 640 000,-Kč
- zahájena výstavba dvou bytů v 1. poschodí a bezbariérového v přízemí č.p. 50
- v březnu 3. posezení s důchodci – 70 účastníků
- HISTORICKÝ MAJETEK - OBCI PŘEVEDENY LESY – zřízen subjekt Obecní lesy Staré Buky,  lesní hospodář Kaplan Marek
- TJ SOKOL – 20 000,- Kč
- MS Staré Buky – 20 000,-Kč
- Hospic Červený Kostelec – 5 000,-Kč
- Schválen přechod na kapitační platby za svoz domovního odpadu

2002

- schválena nová Vyhláška o nakládání s odpady s účinností od 1.dubna
- opravy komunikací k č.p. 16 – 367 000,-Kč, a č.p. 100 – 259 694,-Kč
- zakoupen malotraktor MTD pro TJ SOKOL – 80 000,-Kč
- volby do Parlamentu ČR
- prodej č.p. 47
- oprava mostu a zdi u Menglerů, - 318 955,-Kč, (100 000,-uhradila Správa silnic)
- oprava cesty na Dolce 20 000,-
- 100 000,-Kč obci Předmíř na povodňové škody
- hydrogeologický průzkum hřbitova
- 50 000,- TJ SOKOL
- listopad- volby do Senátu ČR a komunální volby: KSČM 2 mandáty ODS 2 mandáty  Starobucké sdružení nezávislých  3 mandáty oprava mostku u OH a na hřbitov – 667 800,-Kč – provedla firma POPR
- vánoční besídka v OH

2003

- schváleno vydávání místního zpravodaje (Bukoviny)
- 4.posezení s důchodci
- vstup obce do Společenství obcí Podkrkonoší
- zřízeny venkovní Úřední desky
- zakoupen nový počítač na OÚ
- zadáno zhotovení Územního plánu Archit. atelieru Tenet
- dětský den spolu s TJ Sokol
- havárie stropu nad bezbariérovým bytem v č.p. 50, provedena rekonstrukce a zahájena výstavba malobytu v 1.poschodí
- zhotovena digitální mapa obce
- schválena změna topení v OH přechodem na LTO – 280 000,-Kč (včetně vymalování)
- schváleny stanovy Svazku obcí Podkrkonoší
- od listopadu schválena změna funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou
- schváleno zadání Územního plánu
- 25 000,- podíl obce na zakoupení dvou mulčovačů Společenstvím obcí (na údržbu zeleně)
- podána žádost na rekonstrukci tělocvičny -  MŠMTS (nebyla poskytnuta)
- anketa na vodovod a kanalizaci
- rekonstrukce mostu k Dolcům – cca 1 000 000,-Kč
- oprava střechy OH – 23 000,-Kč
- rekonstrukce střechy č.p. 50 - 452 764,-Kč

2004

- podána žádost o dotaci na zhotovení ÚP
- podána žádost o dotaci na veřejné sportoviště – později zamítnuta
- prodej p.p.č. 514/7 v kat. úz. Prostř. Staré Buky – Dolníky – 627 000,-Kč
- 24.2. veřejné projednávání ÚP
- dostavba malobytu v 1.poschodí č.p. 50
- příspěvek TJ Sokol – 80 000,-
- zakoupen traktor Zetor 7341 Super – leasing od fy. AGRICO Týniště nad Orl., včetně lesní nástavby , radlice na sníh, sypače a rotační sekačky. Složena částka 320 000,-Kč, měsíční leasing 26 240,-Kč po dobu 4 let. Celková suma = 1 554 472,- Kč
- vypracován Povodňový plán obce (dotace 10 000,- od KÚ HK)
- havárie mostku u č.p.37 – opravu provedla Správa silnic
- 1. pálení čarodějnic
- Myslivecké sdružení – 50 000,-Kč
- vyzvednuty fragmenty sochy Jana Nepomuckého
- schváleno zadání Územního plánu
- 20. 6. Dětský den
- likvidace vybavení hasičské zbrojnice – bezúplatný převod HS Vlčice
- zahájena přestavba garáže u OÚ
- výstavba cyklostezky Staré Buky – Pilníkov. V rámci Svazku obcí získána dotace 300 000,-Kč, celková investice 1 600 000,-Kč. Náklady i dotace rozděleny v poměru 1:2 mezi obě zúčastněné obce
- vybrán poskytovatel bezdrátového připojení internetu – Hi-net Trutnov. Obec rozhodla uhradit ze svého rozpočtu ¾ nákladů za každé připojené místo (3 000,-)
- schváleno zvýšení poplatku za svoz TDO na 320,-Kč/osobu – nákup nových popelnic
- zastupitelstvo zamítlo žádost o změnu zadání ÚP podanou L.O.R. Česko, na výstavbu domů v Horních Starých Bukách
- v rámci Svazku obcí zakoupeny dva mulčovače pro údržbu zeleně
- žádost o přidělení dotací na:  cyklostezka Staré Buky Dolce (nebyla poskytnuta), na obnovu pomníku Jana Nepomuckého (neposkytnuta), na obnovu aleje ke hřbitovu (neposkytnuta), na opravu střechy sociálního zařízení u OÚ – přidělena částka 112 000,- Kč, na vybudování Veřejného sportoviště – částka 200 000,-Kč. Obě částky byly z Drobného programu KÚ Hradec Králové

2005

- zadáno zhotovení znaku a praporu obce
- zakoupen nábytek do kanceláře OÚ
- TJ SOKOL – 80 000,-Kč
- řešeny přestupky – nedovolené vypalování trávy a nepovolené kácení zeleně
- 24. března zemřela po těžké nemoci místostarostka paní Makešová.
- schválení návrhu znaku a praporu obce zastupitelstvem
-  2. pálení čarodějnic
- v rámci Svazku obcí získána dotace na projekt I. Etapa cyklostezka Staré Buky – Dolce, a na projekt přestavby půdních prostor v OH na turistickou ubytovnu
- zastupitelstvo zamítlo účast obce na realizaci peletárny ve Vlčicích
- sanace stoleté lípy v Dolníkách – cca 25 000,-Kč
- schválena úprava zadání ÚP – na rozšíření kempu v Dolcích
- zamítnuta žádost L.O.R. Česko – na povolení výstavby kolem komunikace na Starost (v okolí „Skalky“)
- MS – 20 000,-Kč
- schválen nákup krbových kamen do OH – 35 000,-Kč
- výběrové řízení na výstavbu Veřejného sportoviště – fa Roman Polák Trutnov za celkovou částku 598 318,-Kč – ( z toho dotace 200 000,-)
- 18. 11. – oslavy 650 let obce a odhalení restaurované sochy Jana Nepomuckého
- zabezpečení sochy osvětlením – 28 000,-Kč
- vánoční osvětlení u OÚ – 25 000,- Kč
- zastupitelstvo zamítlo žádost o účast obce při svépomocné opravě tělocvičny
- zastupitelstvo pověřilo starostu zahájením jednání o převodu kostela sv. Anny do majetku obce
- vánoční besídka v OH
- od předsedy Parlamentu ČR – převzat dekret na užívání praporu a znaku obce
- dokončena stavba veřejného sportoviště

Současnost

V obci se v posledních letech zvýšil přírůstek obyvatel jednak příchodem nových rodin, které řeší bytové problémy odkupováním chalup a jejich přeměnou k trvalému bydlení a jednak zakládáním nových rodin z řad mladé generace obyvatel. V neposlední řadě je i výstavba několika nových domů. Je jen škoda, že obec nemá ještě definitivně schválený Územní plán. Ten  by umožnil získání vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů z vlastnictví státu.
Cílem obce  je a musí být, individuální výstavbu maximálně podporovat. Koncepcí Územního plánu je obnova výstavby v místech předválečné zástavby, se zachováním původního vzhledu obce.